Hlavní stránka | CVRČEK | KŘOVÁCI | Komentáře | Oblíbené |
   
CVRČEK / Různé
Kánon Písma svatého
Ri C
ric@centrum.cz
 18.01.2005

Krátké pojednání o kánonu Písma svatého (bible) vzniklo jako reakce na diskusi na serveru Mageo. Nebylo autorovým cílem pojednat o problematice kánonu v celé jeho ?íři a hloubce. Jde pouze o zachycení některých bodů a postřehů a tím přispět k vý?e zmíněné diskusi.

První seznam inspirovaných knih vznikl na Laodicejském koncilu ve Frýgii (kolem r.360), kde v kánonu 59 stanovil, ?e ?Při církevním shromá?dění se nesmí pou?ívat vlastní ?almy nebo nekanonické knihy.? Následující kánon 60 obsahuje seznam těchto knih. Jednalo se o partikulární koncil, který neměl závaznost pro celou církev.

Kánon Starého zákona

Problematika kánonu SZ je slo?itěj?í ne? u NZ. Pokud to zestručníme, mů?eme říci, ?e na konci ?idovské éry existovaly dva kánony: Palestinský a Alexandrijský. Alexandrijský je ve srovnání s Palestinským o 7 knih del?í. Jde o tzv. deuterokanonické knihy.

Autoři NZ spisů pou?ívají na 350 citací ze Starého zákona. Z nich se 300 shoduje s řeckým textem Septuaginty (LXX), která se dr?í Alexandrijského kánonu. O inspiraci deuterokanonických knih se průbě?ně diskutuje a? do Florentského koncilu (r.1441), který je zařazuje do seznamu starozákonních knih. Definitivní rozhodnutí přinesl Tridentský koncil, který je dogmatickou definicí zařadil mezi inspirované spisy (r.1546).

Kánon Nového zákona

Mnoho z listů NZ bylo adresováno konkrétním místním církvím, aby reagovaly na situaci a události v těchto společenstvích. Na konci 1.století místní církve vlastnily pouze neúplnou sbírku posvátných spisů. Evangelia měla hlavní význam v církevních obcích, kterým byla adresována.

Ve 2. a 3. století je?tě ?ádný z církevních Otců necituje v?echny knihy Nového zákona. První úplný seznam v?ech 27 spisů NZ je obsa?en v listě alexandrijského patriarchy sv.Ataná?e (r.367).

První úřední záznam knih NZ se nachází v dekretu ze 4.2.1441, který vydal Florentský koncil. Konečným dekretem, který ukončil dal?í diskuse o NZ kánonu je z 8.4.1546 a vydal jej Tridentský koncil. Tento dekret je dogmatickou definicí.

Počet přečtení:  852
Naposledy: 2.3.2021
Vložit článek